Pripravená krajina

Program pre Slovensko v dobe trvalej zmeny

Žijeme dobré časy. Možno sa to mnohým občanom Slovenska, denne zaplavovaným správami o tom, ako im je vlastne zle, ako im treba pomáhať a ako sa vláda stará o ich blaho, nezdá, ale pravdou je, že na Slovensku sa nikdy nežilo ľahšie ako teraz. Ekonomika rastie, nezamestnanosť klesá. Už tretia generácia obyvateľov Slovenska žije v mieri. Väčšina občanov Slovenska má strechu nad hlavou a pravidelnú stravu. Väčšina má prístup k zdravotnej starostlivosti a k pomoci v sociálnej núdzi. To sú veci, ktoré ešte nedávno zďaleka neboli samozrejmosťou a vo veľkej časti sveta dodnes samozrejmosťou nie sú. Zdalo by sa, že je všetko v poriadku, že takýto vývoj bude pokračovať azda navždy. Nie je tomu tak.

V posledných mesiacoch a rokoch došlo vo svete k dramatickým zmenám. Zmena je slovo, ktoré sa v domácej a zahraničnej tlači a komentároch objavuje veľmi často. V dobe, kedy sa zmeny dejú tak rýchlo a tak nečakane ako teraz, je veľmi zložité nájsť jasnú predstavu budúcnosti pre krajinu, akou je Slovensko. Malú krajinu na pomedzí Východu a Západu, krajinu, ktorá je plne závislá od vývoja nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale v globálnej ekonomike od vývoja prakticky kdekoľvek na svete.

V dobe, ktorá je charakterizovaná neustálymi zmenami, by bolo nemúdre snažiť sa stanoviť pre krajinu nemenné ciele, víziu, ktorá by predstavovala nejakú vzdialenú krásnu budúcnosť, ku ktorej sa spoločným úsilím dopracujeme. V dobe neustálych zmien by sa ľahko mohlo stať, že stanovený vzdialený cieľ nielen nebude dosiahnuteľný, ale stane sa veľmi rýchlo aj zbytočný, či dokonca nezmyselný. To neznamená, že zmenám majú podliehať základné princípy života demokratickej spoločnosti. Hodnoty, ako základné ľudské práva a slobody, ale aj dodržiavanie demokratických pravidiel, princípy právneho štátu a osobná zodpovednosť musia byť základom každého programu pre úspešný rozvoj demokratického Slovenska.

Na to, aby krajina zvládla trvalé zmeny a zlé časy, musí byť pripravená. To je podľa nás jediná rozumná a zmysluplná vízia pre krajinu, ako Slovensko. Pre Slovensko je nutné prehlbovať spojenectvá a aliancie s demokratickými krajinami. V meniacom sa svete však tieto spojenectvá nemusia vydržať, a preto sa naša krajina musí pripraviť aj na ich možný zánik, či radikálnu premenu. Slovensko je a bude plne závislé od svojej schopnosti a pripravenosti zvládnuť zmeny, ktoré sa dejú a budú diať mimo jeho vplyvu a od svojej schopnosti čeliť krízam, ktoré nepochybne čakajú v budúcnosti celý svet.

Krajina, ktorá je pripravená, má dobre fungujúce systémy ochrany života, bezpečnosti, zdravia a majetku svojich občanov. V pripravenej krajine funguje spravodlivosť pre každého a každý má reálnu možnosť dovolať sa ochrany svojich práv a môže sa spoľahnúť na nestrannosť a objektivitu orgánov ochrany práva. Pripravená krajina má preto fungujúcu a nestrannú políciu a prokuratúru, nestranné a rýchlo fungujúce súdy. Pripravená krajina má kvalitnú a vo svete rešpektovanú diplomaciu, ale aj kvalitnú a dobre fungujúcu spravodajskú službu. Pripravená krajina má malú profesionálnu armádu s jasne definovanými a vzhľadom na veľkosť krajiny rozumnými úlohami, ako aj s dostatočnými zálohami na to, aby v prípade potreby zvládla aj živelné pohromy a priemyselné havárie. V pripravenej krajine je nepredstaviteľné, aby bezpečnosť, ochranu a pomoc občanom pri živelných či iných katastrofách zabezpečovali samozvané paramilitantné organizácie či politické strany a nie armáda a polícia.

Pripravená krajina má robustnú ekonomiku založenú na pestrej palete priemyslu a podnikania, s nízkymi daňami a odvodmi, s flexibilnou pracovnou silou. Pripravená krajina má vzdelaných, sebavedomých a kriticky rozmýšľajúcich občanov, ktorí sa nenechajú zmanipulovať lacnými sľubmi či oklamať a vystrašiť falošnými a poplašnými správami. Občanov, ktorí sú si vedomí, že ich život, úspech a spokojnosť je v prvom rade ich vlastnou zodpovednosťou. Občanov, ktorí budú úspech, prosperitu ale aj ochranu svojej krajiny považovať v prvom rade za svoju vlastnú povinnosť.

Pripravená krajina v dobrých časoch zlepšuje svoju finančnú kondíciu, šetrí finančné prostriedky a znižuje svoje dlhy tak, aby v zlých časoch mala dostatočnú kredibilitu a prípadnými pôžičkami neohrozila svoju finančnú stabilitu. Pripravená krajina vytvára rezervy, ktoré dokáže v prípade krízy využiť na pomoc a podporu ekonomike. Pripravená krajina má preto vyrovnaný, v dobrých časoch prebytkový rozpočet, ktorý je najlepším vysvedčením pre potenciálnych veriteľov, pokiaľ vlastné rezervy v budúcnosti nebudú stačiť.

Pripravená krajina má transparentné, jednoduché a podnikanie podporujúce ekonomické a právne prostredie. Pripravená krajina podporuje a motivuje podnikavosť svojich občanov aj tým, že im zjednodušuje život odbúravaním administratívnej záťaže. V pripravenej krajine fungujú kvalitné otvorené informačné systémy štátu, ktoré zjednodušujú život občanom a podnikateľom a odstraňujú nutnosť vybavovať osobne väčšinu administratívnych úkonov. Otvorené informačné systémy umožňujú efektívnu integráciu verejných a privátnych informačných systémov.

Pripravená krajina má ako jednu z najvyšších priorít vzdelanosť svojich občanov. Dbá o to, aby školský systém bol moderný a pripravoval občanov na reálne problémy, s ktorými sa v živote stretnú. Dôkladná znalosť histórie, schopnosť vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie, finančná gramotnosť a znalosť občianskych práv a povinností je v pripravenej krajine základom každého školského programu.

Pripravená krajina sa stará o svoje deti. Má prepracovaný a funkčný systém ich ochrany. Záleží jej na tom, aby všetky deti mali rodičov, v najlepšom prípade oboch vlastných, ak to z rôznych objektívnych dôvodov nie je možné, náhradných či adoptívnych. Pripravená krajina je schopná každé opustené dieťa umiestniť v čo najkratšom možnom čase do náhradnej rodiny.

Pripravená krajina sa stará o zdravie svojich občanov. Zabezpečuje dostupnú, kvalitnú a trvalo udržateľnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich občanov, nielen tých, ktorí sú schopní si za každý zdravotnícky úkon doplácať. Podporuje maximálnu možnú diverzitu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože tak, ako v každej inej oblasti aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je konkurencia jedným zo základných faktorov, podporujúcich a v globálnom meradle zvyšujúcich kvalitu poskytovaných služieb.

Pripravená krajina sa vie postarať o svojich občanov, ktorí sa z rôznych objektívnych dôvodov, nie z vlastnej viny, nedokážu o seba postarať sami. Poskytuje dostatočné finančné zabezpečenie osobám, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom hendikepované, a taktiež osobám, ktoré sa o nich starajú. Pripravená krajina považuje za prejav svojej rozvinutosti, že sociálne, zdravotne či inak hendikepovaní občania nie sú na jej okraji, živoriac zo zahanbujúco malých sociálnych dávok. Pripravená krajina sa stará o najväčšiu možnú integráciu a inklúziu týchto občanov.

Pripravená krajina rešpektuje práva menšín, ktoré žijú na jej území. Aktívne podporuje integráciu sociálne vylúčených menšín a pracuje na tom, aby minimalizovala diskrimináciu zo strany väčšinového obyvateľstva. Pripravená krajina je dostatočne sebavedomá, aby bola schopná bez problémov prijať primerané množstvo ľudí, ktorí museli opustiť svoju vlasť zo strachu pred smrťou, vojnou alebo prenasledovaním.

Pripravená krajina je v rozumnej a zmysluplnej miere decentralizovaná. Vychádza z poznatku, že čím bližšie sú jej občania k procesom rozhodovania ktoré sa ich týkajú, tým demokratickejšie, transparentnejšie a teda aj efektívnejšie funguje takéto spravovanie krajiny. V pripravenej krajine majú nižšie správne celky autentické právomoci a k nim prislúchajúce zdroje. Pokiaľ štát na nižšie celky prenáša povinnosti, prenáša na ne aj práva a finančné prostriedky. Štát si ale v každom prípade ponecháva právo kontroly a zabezpečuje vymožiteľnosť práva.

Pripravená krajina je sebavedomým a zodpovedným členom Európskej únie a medzinárodného spoločenstva. Snaží sa v rámci svojich možností pôsobiť tak, aby Európska únia nebola len projektom niekoľkých úradníkov a politikov, ale aby rešpektovala realitu európskeho kontinentu v celej jeho zložitosti a rozmanitosti. Rešpektuje, obhajuje a podporuje základné ľudské práva a slobody kdekoľvek na svete. V rámci svojich možností presadzuje politiky, ktoré podporujú rozvoj krajín tretieho sveta.

Pripravená krajina je spoľahlivým a dohody dodržiavajúcim spojencom. Dodržiava svoje záväzky, vyplývajúce z jej postavenia v NATO a pracuje aktívne na obrannej politike Aliancie. Dodržiava rozpočtové záväzky, ktoré z jej členstva vyplývajú, a aktívne sa zúčastňuje na vojenských a politických aktivitách Aliancie. Intenzívne spolupracuje s členskými štátmi NATO a EÚ aj v oblasti ochrany pred informačnou vojnou vedenou proti Aliancii a Európskej únii.

Je zrejmé, že táto vízia, predstava pripravenej krajiny nie je projektom na jedno volebné obdobie. Dá sa povedať, že možno nie je projektom ani pre jednu generáciu politikov. Ide o projekt, ktorý nemá jasný koniec, nemôže mať. Práca na jednotlivých častiach tohto projektu nemá ako skončiť, pretože dejiny a vývoj vo svete budú každú, aj tú najpripravenejšiu krajinu stavať pred stále nové a nové výzvy. Sme ale presvedčení, že čím viac a čím skôr sa politikom a občanom na Slovensku podarí začať pracovať na približovaní sa k predstave, ktorú tu prezentujeme, tým lepší, kvalitnejší a spokojnejší život budú mať občania Slovenska.